இரண்டாம் கட்டக் கலந்தாய்வு அறிவிப்பு / U.G. , ( B.Sc. / B.Com.,/B.A., Courses) Admission for the Academic Year 2024-2025 Click Here

Admission Fees Payment

Click to pay online